Zakonodaja

Povzetki slovenske zakonodaje po vsebini

Predpisi, ki obvezujejo lastnike psov, se pogosto dopolnjujejo, spreminjajo in usklajujejo z novimi EU smernicami. Da bi lastnikom psov olajšali pot do čim bolj uporabnih informacij, objavljamo nekaj izvlečkov iz slovenske zakonodaje.

 

DOLŽNOSTI IN OBVEZNOSTI LASTNIKOV IN SKRBNIKOV ŽIVALI

IZVLEČKI IZ ZAKONODAJE

 

1. SPLOŠNI POGOJI ZA POSREDOVANJE ŽIVALI
1. 1. Posredovanje hišnih živali
10. člen Pravilnika o zaščiti hišnih živali, Uradni list RS št.51/2009
“Posredovanje hišnih živali je dovoljeno le, če skrbnik poskrbi za ustrezne pogoje, ki zagotavljajo dobro počutje živali.”

 

2. POGOJI ZA POSREDOVANJE PSA
2.1. Čipiranje in vpis psa v CRP R Slovenije

Dolžnost po :
1. odstavku 6. člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-UPB3) Uradni list RS, št. 38/2013
“Lastnik psa mora zagotoviti, da je pes do dopolnjenega 3. meseca starosti označen na predpisan način.”

Dolžnost po:
2. odstavku 6.člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-UPB3) Uradni list RS št.38/2013
“Lastnik psa mora v sedmih dneh od pridobitve prijaviti psa pristojni veterinarski organizaciji. Mladiča mora prijaviti najpozneje do dopolnjenega tretjega meseca njegove starosti.
Kršitev je sankcionirana po:
1. točki 1.odstavka in 3. odstavku 46.a člena Zakona o zaščiti živali in je kršitev posameznika, predpisana globa od 200 do 400 evrov.

2.2. Čipiranje, registriranje v in cepljenje psa v drugi državi

Dolžnost po :

2. odstavku 10.člena Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranja stekline Uradni list RS,št.139/2006
“Najpozneje ob cepljenju morajo biti psi označeni in registrirani. V primeru, da imetnik psa s prebivališčem v Republiki Sloveniji cepi ali registrira psa v drugi državi, mora zagotoviti vnos cepljenja oziroma registracije v register psov najpozneje v 30 dneh od opravljenega cepljenja oziroma registracije. Ob cepljenju je potrebno psom odpraviti tudi notranje zajedavce.”

 

3. DOLŽNOSTI LASTNIKA/SKRBNIKA PSA
3. 1. Cepljenje psa
Dolžnost po:
1. odstavku 11.člena Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline, Uradni list RS št.98/2013
“Lastniki psov morajo zagotoviti, da so psi prvič cepljeni proti steklini (primarno cepljenje) v starosti od 12 do 16 tednov.”

Dolžnost po:
2. odstavku 11. člena Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline Uradni list RS št.98/2013
“Najpozneje ob prvem cepljenju morajo biti psi označeni in vpisani v centralni register psov v CIS VET(v nadaljnjem besedilu: register psov). Če lastnik psa s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji opravi cepljenje iz tega pravilnika v drugi državi, mora najpozneje v 30 dneh od opravljenega cepljenja veterinarski organizaciji predložiti dokazilo o opravljenem cepljenju, ki ga veterinarska organizacija vnese v register psov.«

3.2. Ponovno cepljenje psa
Po 3. odstavku 11. člena Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline Uradni list RS št.98/2013
“Drugo in tretje cepljenje psov je treba opraviti v razmakih do 12 mesecev od predhodnega cepljenja, vendar dve zaporedni cepljenji ne smeta biti opravljeni v istem koledarskem letu. Za tretje cepljenje se uporabijo cepiva, ki zagotavljajo imunost več kot eno leto. Vsa nadaljnja cepljenja se opravijo v skladu z navodili proizvajalca cepiva.”
Po 4. odstavku 11. člena Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline Uradni list RS št.98/2013
“Če se drugo, tretje ali nadaljnja cepljenja ne izvajajo v rokih iz prejšnjega odstavka, se cepljenje po prekinitvi šteje kot prvo cepljenje.«

3.3. Veljavnost cepljenja psa

Dolžnost po:
1.odstavku 13. člena Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline Uradni list RS št.98/2013
“Ne glede na določbe 11. člena Pravilnika morajo biti v letu 2014 cepljeni vsi psi.”
2. odstavku 13. člena Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline Uradni list RS št.98/2013
“Cepljenje v letu 2014 se šteje kot:
– drugo cepljenje v skladu s tem pravilnikom, če je iz spremljajoče dokumentacije ali uradnih evidenc razvidno, da je bil pes cepljen v letu 2013; ali
– tretje cepljenje v skladu s tem pravilnikom, če je iz spremljajoče dokumentacije ali uradnih evidenc razvidno, da je bil pes cepljen v letih 2012 in 2013.«

 

4. SPREMEMBA LASTNIŠTVA

4.1. Sprememba lastništva
Dolžnost po:
3. odstavku 6.člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-UPB3) Uradni list RS št.38/2013
“Lastnik psa mora javiti :
-pristojni veterinarski organizaciji pogin ali spremembo lastništva psa ter evtanazijo psa, če ni izvedena v pristojni veterinarski organizaciji;
-pristojni veterinarski organizaciji ali zavetišču pobeg in odtujitev psa.

Kršitev je sankcionirana po:
1.točki 1.odstavka in 3. odstavku 46.a člena Zakona o zaščiti živali in je kršitev posameznika, predpisana globa od 200 do 400 evrov.

4.2. Izguba hišne živali
Dolžnost po:

1.odstavku 7.člena Pravilnika o zaščiti živali, Uradni list RS št.51/2009
“Izgubo hišnih živali tistih vrst, ki morajo biti označena v skladu s predpisi o veterinarstvu oziroma v skladu s predpisi o varstvu prostoživečih vrst živali in ohranjanju narave, mora skrbnik v roku treh dni prijaviti pristojni veterinarski organizaciji oziroma najbližjemu zavetišču za zapuščene živali. Če lastnik izgube hišne živali ne prijavi v navedenem roku, se šteje, da gre za namerno zapustitev živali v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali.

4.3. Sprememba podatkov o lastništvu psa in spremembi naslova lastnika/skrbnika psa
Dolžnost po:

1. odstavku 6.člena Pravilnika o zaščiti živali, Uradni list RS št.51/2009
“Lastnik psa mora vsako spremembo lastništva psa ali spremembo svojega prebivališča pisno ali po elektronski pošti javiti pristojni veterinarski organizaciji v sedmih dneh od nastanka spremembe in priložiti ustrezen dokument iz drugega odstavka tega člena, pogin psa pa pisno ali po elektronski pošti javiti v roku 30 dni od pogina psa.
Dolžnost po:
2. odstavku 28.člena Pravilnika o zaščiti živali, Uradni list RS št.51/2009
“Pristojna veterinarska organizacija spremeni lastništvo psa v centralnem registru psov na podlagi :
1. računa
2. kupoprodajne pogodbe
3. ustreznega dokumenta o oddaji psa v ali iz zavetišča ali
4. izjave lastnika o spremembi lastništva psa.«

4.4. Bivanje psa na kraju brez naslova
Dolžnost po:
1. odstavku 28. člena Pravilnika o zaščiti hišnih živali, Uradni list RS št.51/2009
“Če bivalni prostor ni psa ni na stalnem ali začasnem naslovu skrbnika psa, mora biti na bivališču psa navedeno osebno ime in stalno bivališče skrbnika, v nasprotnem primeru se žival šteje za zapuščeno in se namesti v zavetišče.”

Dolžnost po:

2. odstavku 28. člena Pravilnika o zaščiti hišnih živali, Uradni list RS št.51/2009
” Za psa iz prejšnjega odstavka morata biti zagotovljena redna oskrba in ustrezno bivališče v skladu z določbami tega pravilnika.”

Kršitev je sankcionirana po:
odločbi uradnega veterinarja UVHVVR

 

5. BOLNE, POŠKODOVANE IN ONEMOGLE ŽIVALI

5. 1. Bolne, poškodovane in onemogle živali
Dolžnost po:
1. odstavku 8.člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-UPB3) Uradni list RS št.38/2013
“Bolne, poškodovane in onemogle živali morajo biti takoj ustrezno oskrbljene.

Kršitev je sankcionirana po:
1. točki 1. odstavka in 3. odstavku 46. člena Zakona o zaščiti živali in je kršitev posameznika, predpisana globa od 200 do 400 evrov.

Dolžnost po:

5. členu Pravilnika o zaščiti hišnih živali, Uradni list RS št.51/2009
“Skrbnik hišnih živali mora zahtevati veterinarsko pomoč in oskrbo bolnih ali poškodovanih živali, veterinarsko pomoč pri porodih, kadar je potrebna, ter zagotoviti nego bolnih in poškodovanih in onemoglih živali.«

5.2. Ločena namestitev bolnih, poškodovanih in onemoglih živali
Dolžnost po:
2. odstavku 8.člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-UPB3) Uradni list RS št.38/2013
“Zagotovljena mora biti ustrezna ločena namestitev bolnih, poškodovanih ali onemoglih živali.«

Kršitev je sankcionirana po:
2. točki 1.odstavka in 3. odstavku 46. člena Zakona o zaščiti živali in je kršitev posameznika, predpisana globa od 200 do 400 evrov.

5.3. Preverjanje zdravstvenega stanja živali

Dolžnost po:

2. odstavku 8. člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-UPB3), Uradni list RS št.38/2013

“Skrbnik živali mora zagotoviti redno preverjanje zdravstvenega stanja in dobrobit žival, kar mora biti opravljeno tako pogosto, da se prepreči nepotrebno trpljenje živali. Stanje rejnih živali v intenzivnih rejah mora biti preverjeno vsaj enkrat dnevno, o čemer mora skrbnik voditi predpisane evidence.«
Kršitev je sankcionirana po:
2. točki 1. odstavka in 3. odstavku 46. člena Zakona o zaščiti živali in je kršitev posameznika, predpisana globa od 200 do 400 evrov.

6. BIVALNI POGOJI IN OSKRBA ŽIVALI
6.1. Bivalni pogoji in oskrba živali
Dolžnost po:
1. alineji 1. odstavka 7. člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-UPB3), Uradni list RS št.38/2013
“Skrbnik živali mora živali zagotoviti: bivališče, hrano, vodo in oskrbo na način, ki je glede na vrsto živali, pasmo, starost, stopnjo razvoja, prilagoditev in udomačitev primeren njenim fiziološkim in etološkim potrebam v skladu z ustaljenimi izkušnjami in znanstvenimi spoznanji.«
Kršitev je sankcionirana po:
2.točki 1.odstavka in 3. odstavku 46. člena Zakona o zaščiti živali in je kršitev posameznika, predpisana globa od 200 do 400 evrov.
Dolžnost po :
4. alineji 1. odstavka 7. člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-UPB3) Uradni list RS št.38/2013
“Skrbnik živali mora živali zagotoviti: svetlobo, toploto, vlažnost, kroženje zraka, zračenje, koncentracijo plinov, higieno in intenzivnost hrupa v prostoru, kjer je žival, ki ustreza njeni vrsti in stopnji razvoja, prilagoditvi in udomačitvi, fiziološkim in etološkim potrebam ter predpisanim higienskim pogojem.«
Kršitev je sankcionirana po :
2. točki 1. odstavka in 3. odstavku 46a. člena Zakona o zaščiti živali in je kršitev posameznika, predpisana globa od 200 do 400 evrov.
Dolžnosti po:

5 alineji 1.odstavka 7.člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-UPB3) Uradni list RS št.38/2013
“Skrbnik živali mora živali zagotoviti ločeno namestitev nezdružljivih živali.”

Kršitev je sankcionirana po :
2. točki 1. odstavka in 3. odstavku 46a. člena Zakona o zaščiti živali in je kršitev posameznika, predpisana globa od 200 do 400 evrov.

 

7. 1. DOLŽNOSTI LASTNIKA/SKRBNIKA HIŠNE ŽIVALI

Dolžnosti po:

1. odstavku 4. člena Pravilnika o zaščiti hišnih živali, Uradni list RS št.51/2009
“Skrbnik hišnih živali mora storiti vse potrebno, da zagotovi dobro počutje živali, ki so v njegovi oskrbi in preprečevati vzroke, ki povzročajo bolečino, poškodbo, bolezni ali motnje v obnašanju živali.”

2. odstavku 4. člena Pravilnika o zaščiti hišnih živali, Uradni list RS št.51/2009
“Skrbnik hišnih živali mora zagotoviti ustrezno namestitev in skrb za živali z upoštevanjem etoloških normativov glede na vrsto živali in še posebej zagotoviti:
1. kakovostno in količinsko ustrezno hrano in vodo,
2. ustrezno gibanje živali glede na vrsto,
3. ukrepe, ki preprečijo pobeg živali,
4. ustrezne bivalne pogoje in oskrbo v skladu s tem pravilnikom in predpisom, ki ureja bivalne razmere in oskrbo živali prosto živečih vrst živali.
7.2. Bivalni prostor

Dolžnosti po:

1. odstavku 29. člena Pravilnika o zaščiti hišnih živali, Uradni list RS št.51/2009
“Pes mora imeti ustrezen bivalni prostor, ki mu zagotavlja zaščito pred padavinami, vetrom, mrazom, sončno pripeko, preprečuje pobeg živali ter omogoča potrebno gibanje.«

Dolžnosti po:

2. odstavku 29. člena Pravilnika o zaščiti hišnih živali, Uradni list RS št.51/2009
“Psa ni dovoljeno nastaniti (zapreti) v bivalni prostor brez naravne svetlobe, kjer pes ne vidi svoje neposredne okolice, ali v prostor brez zadostnega zračenja.«

Dolžnosti po:

3. odstavku 29. člena Pravilnika o zaščiti hišnih živali, Uradni list RS št.51/2009
” Če pes biva zunaj, mora imeti pesjak in uto oziroma drugo enakovredno zavetje. ”

Dolžnosti po:

4. odstavku 29. člena Pravilnika o zaščiti hišnih živali, Uradni list RS št.51/2009
“Če je zunanja temperatura nižja od 0°C, mora imeti pes na voljo primerno izoliran bivalni prostor. Psice z mladiči ter bolni psi morajo imeti na voljo bivalni prostor, v katerem temperatura ne sme biti nižja od 20°C.”

Dolžnosti po:

5. odstavku 29. člena Pravilnika o zaščiti hišnih živali, Uradni list RS št.51/2009
“V bivalnem prostoru psa ne sme biti snovi ali predmetov, na katerih bi se pes lahko poškodoval ali bi ogrožale njegovo zdravje.”

Dolžnosti po:

6. odstavku 29. člena Pravilnika o zaščiti hišnih živali, Uradni list RS št.51/2009
” Skrbnik mora bivalni prostor psa redno čistiti in dnevno odstranjevati iztrebke.”

 

8.1. GIBANJE ŽIVALI
Dolžnosti po:

2. alineji 1.odstavka 7.člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-UPB3), Uradni list RS št.38/2013
“Skrbnik živali mora zagotoviti: svobodo gibanja, primerno živali glede na njeno vrsto, pasmo, starost, stopnjo razvoja, prilagoditve in udomačitve, ki preprečuje nepotrebno trpljenje.«
Kršitev je sankcionirana po :

2. točki 1.odstavka in 3. odstavku 46a. člena Zakona o zaščiti živali in je kršitev posameznika, predpisana globa od 200 do 400 evrov.

 

9.1. PRIVEZ ŽIVALI
Dolžnost po:
3. alineji 1. odstavka 7.člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-UPB3), Uradni list RS št.38/2013
“Skrbnik živali mora živali zagotoviti: dovolj prostora, če je privezana ali zaprta glede na njene fiziološke in etološke potrebe v skladu z ustaljenimi izkušnjami in znanstvenimi spoznanji.«

Kršitev je sankcionirana po :
2.točki 1.odstavka in 3. odstavku 46a. člena Zakona o zaščiti živali in je kršitev posameznika, predpisana globa od 200 do 400 evrov.

9.2. Dopustnost priveza

Dolžnosti po:

1. odstavku 30. člena Pravilnika o zaščiti hišnih živali, Uradni list RS št.51/2009
“Če je pes privezan, mora biti dolžina priveza, merjena pri tleh, enaka najmanj 3-kratni dolžini psa, merjeno od konice nosu do korena repa, vendar ne krajša od 3 metrov. Pes ne sme biti privezan z zatezno, bodečo ali pretesno ovratnico. Teža priveza ne sme presegati 1/12 teže psa.«

Dolžnosti po:

2. odstavku 30. člena Pravilnika o zaščiti hišnih živali, Uradni list RS št.51/2009
“Psov, mlajših od 6 mesecev ter visoko brejih psic in psic z mladiči ni dovoljeno imeti privezanih, ampak morajo imeti zagotovljen ustrezen bivalni prostor, ki jim zagotavlja zaščito pred padavinami, vetrom, mrazom in sončno pripeko, preprečuje pobeg živali ter omogoča potrebno gibanje.

 

10.1. PESJAK
Dolžnosti po:

1. odstavku 31. člena Pravilnika o zaščiti hišnih živali, Uradni list RS št.51/2009
“Minimalna velikost pesjaka skupaj z uto glede na težo psa in število živali v pesjaku. Velikosti pesjaka v Prilogi 3.

Dolžnosti po:

2. odstavku 31. člena Pravilnika o zaščiti hišnih živali, Uradni list RS št.51/2009
“Če so v pesjaku nameščeni psi različnih težnostnih kategorij, je minimalna velikost pesjaka lahko manjša za 15 odstotkov od predpisane velikosti.

 

11.1. PARJENJE PSIC
Dolžnosti po:

1. odstavku 11. člena Pravilnika o zaščiti hišnih živali, Uradni list RS št.51/2009
“Psice je dovoljeno pariti tako, da obdobje med dvema zaporednima kotitvama pri isti samici ni krajše od 290 dni, v nasprotnem primeru se šteje, da gre za preobremenjevanje živali v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali. Krajše obdobje med kotitvama je dovoljeno le, če so imele samice le enega ali dva mladiča.

Dolžnosti po:

2. odstavku 11. člena Pravilnika o zaščiti hišnih živali, Uradni list RS št.51/2009
“Psice, ki so bile parjene, pa se niso obrejile, so zavrgle ali so kotile vse mrtve mladiče, se lahko parijo v naslednjem ciklusu.”

Dolžnosti po:

3 .odstavku 11. člena Pravilnika o zaščiti hišnih živali, Uradni list RS št.51/2009
” Za preobremenjevanje živali se šteje tudi, če psica koti pred 14. mesecem starosti.

11.2. Mladiči
Dolžnosti po:

27. členu Pravilnika o zaščiti hišnih živali, Uradni list RS št.51/2009
“Mladičev ni dovoljeno odvzeti od psice pred dopolnjenim osmim tednom starosti.

11.3. Osamitev, kontracepcija, sterilizacija, kastracija
Dolžnosti po:

1. odstavku 11. člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-UPB3), Uradni list RS št.38/2013
“Skrbnik hišne živali mora z osamitvijo, kontracepcijo, sterilizacijo ali kastracijo živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali oziroma tistih živali, katerim ne more ali noče zagotoviti oskrbe po tem zakonu.«

Kršitev je sankcionirana po :
6. točki 1.odstavka in 3. odstavku 46a. člena Zakona o zaščiti živali in je kršitev posameznika, predpisana globa od 200 do 400 evrov.

 

12. POVODEC
Dolžnosti po:
3. odstavku 11. člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-UPB3), Uradni list RS št.38/2013
“Skrbnik psa mora na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu.”

Kršitev je sankcionirana po :
8. točki 1.odstavka in 3. odstavku 46a. člena Zakona o zaščiti živali in je kršitev posameznika, predpisana globa od 200 do 400 evrov.

 

13. PREVOZ HIŠNIH ŽIVALI
Dolžnosti po:

1. odstavku 9. člena Pravilnika o zaščiti hišnih živali, Uradni list RS št.51/2009
“Pri prevozu mora biti hišna žival zavarovana pred izpadom ali pobegom s prevoznega sredstva ter zaščitena pred vročino, sončno pripeko, mrazom ali padavinami.«

Dolžnosti po:

2. odstavku 9. člena Pravilnika o zaščiti hišnih živali, Uradni list RS št.51/2009
“Hišnih živali ni dovoljeno puščati samih v oziroma na vozilih… Če zunanja temperatura v sončnem vremenu presega 20°C, je potrebno poiskati za parkirano vozilo primerno senco, da temperatura v vozilu ne povzroči vročinskega udara pri živali v vozilu.«

 

14. STAROSTNA MEJA ZA LASTNIŠTVO PSA
Dolžnosti po:

1. odstavku 10. člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-UPB3), Uradni list RS št.38/2013
“Hišne živali se lahko osebam, mlajšim od 18 let prodaja, oddaja ali podarja le ob navzočnosti enega od staršev ali skrbnika.«

Dolžnosti po:

2. odstavku 10. člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-UPB3), Uradni list RS št.38/2013
“Prodajalec, zaposleni v zavetišču ali oseba, ki podarja hišno žival, sme od  osebe, za katero domneva, da ne izpolnjuje pogoja iz prejšnjega odstavka, zahtevati, da predhodno izkaže svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb.
Kršitev je sankcionirana po:
5. točki 1.odstavka in 3. odstavku 46a. člena Zakona o zaščiti živali in je kršitev posameznika, predpisana globa od 200 do 400 evrov.

 

15. VAROVANJE NEVARNIH ŽIVALI
Dolžnosti po:

1. odstavku 12. člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-UPB3), Uradni list RS št.38/2013 »Skrbniki živali in prevozniki živali morajo zagotoviti fizično varnost nevarnih živali.”
Kršitev je sankcionirana po :
1. točki 1.odstavka in 3. odstavku 45. člena Zakona o zaščiti živali in je kršitev posameznika, predpisana globa od 800 do 1200 evrov
Dolžnosti po:

2. odstavku 12. člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-UPB3), Uradni list RS št.38/2013
“Skrbniki nevarnih psov morajo zagotoviti fizično varnost psov na enega izmed naslednjih načinov:
– da so psi na povodcu in opremljeni z nagobčnikom,
– da so zaprti v pesjaku ali objektu ,
– da so v ograjenem prostoru z ograjo, visoko najmanj 1,8 metra, ki je na vhodu označen z opozorilnim znakom.”
Kršitev je sankcionirana po:
2. točki 1. odstavka in 3. odstavku 45. člena Zakona o zaščiti živali in je kršitev posameznika, predpisana globa od 800 do 1200 evrov

 

16. KAJ STORITI, ČE ŽIVAL IZGUBITE?

Če se vaša žival izgubi, morate v roku treh dni prijaviti izgubo pri pristojni veterinarski organizaciji oziroma pri najbližjem zavetišču za zapuščene živali. Če tega ne storite v navedenem roku, se šteje, da gre za namerno zapustitev živali, ki je v skladu z Zakonom o zaščiti živali prepovedano ravnanje in se ga kaznuje z globo (7. člen Pravilnika o zaščiti hišnih živali, Ur. l. št. 51/2009, 15. člen Zakona o zaščiti živali Ur. l. št. 38/2013).

 

17. KAJ STORITI, ČE ŽIVAL NAJDETE?

Če najdete zapuščeno domačo žival, morate najpozneje v roku 24 ur najdbo živali prijaviti najbližjemu zavetišču za zapuščene živali ali pristojni veterinarski organizaciji oziroma obvestiti skrbnika, če vam je znan (7. člen Pravilnika o zaščiti hišnih živali Ur. l. št. 51/2009).

 

Vir: http://www.veterinarstvo-max.si/sl/